The Place Of Agricultural Memory In Social Life: Küçünlü


Abstract views: 85 / PDF downloads: 57

Authors

  • Muaffak SARIOĞLU Giresun University, Technical Science Vocational School, Giresun
  • Ebru IRMAK Agriculture and Forestry District Directorate, Lalapaşa, Edirne

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp168-177

Keywords:

Village sociology, Küçünlü Village, social structure, cultural structure, political structure

Abstract

Analyzing a part of the whole in detail can make the subject more understandable in the field of village sociology. In this study, as a part of the whole, Küçünlü Village (KV) was examined in detail between the years 2010-2021. “In KV; The social, political and cultural structure of the villager drives the villager away from his village”. Purpose of the study; Based on the inductive method, it is to examine the political, social and cultural structure of the KV in an in-depth manner by dealing with all the variables of the KV with the monograph technique. It has been determined that the number of producers in the village has decreased over the years. The fact that especially the young and child age groups do not live in the village has drawn attention to the concern that agricultural memory may be erased over the years. The finding that the producers are moving away from the effective working age range in agriculture and that sustainable agriculture cannot be achieved in the future has been obtained by observation, structured personal face-to-face interviews and survey methods.

Keywords: Village sociology, Küçünlü Village, social structure, cultural structure, political structure

References

Aktaş, Y. 2017. Toplumbilimin ABC’si. İstanbul Hiperyayın, İstanbul.

Anonim, 2020c. Küçüköğünlü, Lalapaşa. https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%C3%B6%C4%9F%C3%BCnl%C3%BC,_Lalapa%C5%9Fa (Erişim tarihi 06.07.2020).

Anonim, 2020d. Edirne Lalapaşa Küçünlü Köyü Yıllara Göre Nüfus Verileri. https://www.nufusune.com/11219-edirne-lalapasa-kucunlu-koy-nufusu#:~:text=ED%C4%B0RNE%20ili%20LALAPA%C5%9EA%20il%C3%A7esine%20ba%C4%9Fl%C4%B1,Erkek%2C%2093'si%20Kad%C4%B1nd%C4%B1r. (Erişim tarihi 21.10.2021).

Anonim, 2020d. Lalapaşa Küçünlü Köyü. https://www.koylerim.com/lalapasa-kucunlu-koyu-301734h.htm (Erişim tarihi 07.06.2020).

Anonim, 2020e. Geleneksel Tarım, Endüstriyel Tarım, Organik Tarım, Biyodinamik Organik Tarım Farkları. http://demeter-turkey.com/geleneksel-tarim-endustriyel-tarim-organik-tarim-biyodinamik-organik-tarim-farklari (Erişim tarihi 11.06.2020).

Anonim, 2020b. Kara İklimi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kara_iklimi (Erişim Tarihi 03.11.2020).

Anonim, 2020f. Çekirdek Aile Nedir? Geniş Aile Nedir? https://www.fikir.gen.tr/cekirdek-aile-nedir-genis-aile-nedir/ (Erişim tarihi 07.06.2020)

Arslan, A. 2003. Bir köy sosyolojisi çalışması: kavaközü köyü’nün sosyo-ekonomik yapısı ve sorunları. Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 4.

Başaran, H., Irmak, E. 2018. Edirne’de tarımsal amaçlı kooperatiflerde ortaklık yapısı ve kooperatif faaliyetlerinin değerlendirilmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (Özel Sayı): 116-122.

Geray, C. 1968. Türkiye’de dağ ve orman köylerinin yerleşme sorunları. S.B.F Dergisi, 23:1.

Çelebi, N. 1993. Bağımsız işyeri sahibi kadınların aile ve ilişkileri. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetle Müsteşarlığı Yayınları.

Eraçar, N. 2004. Kuşaklar arası çatışma ve çözüm, Ders Notları, İstanbul 234 Sayfa

Ertürk, D.Y. 2020. Sosyal Psikoloji. T.C. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Ortak Ders Kitabı.

Esen, A. 2015. Yerel Yönetimler. Kamu Yönetimi Lisans Programı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.

Giddens, A. 2013. Sosyoloji (Yayına Hazırlayan: Cemal Güzel). Kırmızı Yayınları, I. Baskı, ISBN:978-975-9169-41-X, İstanbul, 1084.

Güzel, S. 2000. Sosyal Yapı ve Toplumsal Yapı Bileşkesinde Sosyo-Kültürel Yapı Kavramı. https://dergipark .org.tr/tr/download/article-file/100960 (Erişim Tarihi: 21.10.2021).

Irmak, E., Sarıoğlu, M. 2021. Trakya Bölgesinde Yağmur Duası Ritüelinin İşlevi. Yayınlanmamış Eser.

Karagölge, C. 1975. Müteşebbis faktörünün tarımsal üretimdeki etkisinin ekonomik bir yöntemle araştırılması. Atatürk Üniversitesi, Zirai Ekonomi Bölümü, Erzurum, 45-55.

Karagül, M. 2013. Kalkınma sürecinde üretim faktörlerinin yeniden tanımlanması. Leges Ekonomik ve Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı:1 Nisan.

Keskin, G., Kaplan, G., Başaran, H. 2017. Türkiye’de aile çiftçiliği, işgücü prodüktivitesi ve sürdürülebilirlik. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(2): 209-219.

Keskin Kılıç, A.Ö., Kantar Davran, M, 2018. Türk, muhacir ve arap köylerinde yaşayan kadınların tarımsal yapı özelliklerinde kuşaklar arası değişme: Adana İli Örneği. Journal of Social and Humanities Science Research, 5(31): 4580-4597.

Kobya, E.Ş. 2014. Türkiye’de Yağmur Törenleri ve Yağmurla İlgili İnanışlar. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum, Türkiye.

Özçağlar, A. 2015. Yönetsel Coğrafya, Nika Yayınevi, Ankara

Suğur, N. 2010. Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Felsefe Bilim ve Toplum. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Bölüm 1, 10.

Şahin, E., Çağlar Özteke, H. 2003. 1980-2000 Yılları Arası Hükümet Programlarında İlköğretim. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt XVII, Sayı 1, 185-218.

T.C. Çankırı Valiliği 2014. Köy Yönetimi ve Muhtarın El Kitabı. (http://www.cankiri.gov.tr/koy-yonetimi-ve-muhtarin-el-kitabi-2014 (Erişim tarihi: 04.11.2021).

Taylan, H.H. 2009. Türkiye’de Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler. https://www.researchgate.net/publication/310462865_Turkıye'de_Koy_Aılesınde_Aıle_Icı_Ilıskıler (Erişim tarihi: 14.09.2020).

Tekeli, İ. 1982. Türkiye’de Kentleşme Yazıları. Turhan Kitabevi, Ankara, 345.

Tekeli, İ. 2005. Türkiye’deki Nüfusun Mekansal Dağılımında Yaşanan Gelişmeler (1935-2000). ODTÜ MFD 2005, (22:1): 85-102.

Tezcan, M. 1969. Sosyolojik yönden köy (Tanımı ve Özellikleri). Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara.

Tezcan, M. 2015. Sosyolojik Yönden Köy. https://docplayer.biz.tr/15512420-Sosyolojik-yonden-koy.html (Erişim Tarihi: 05.11.2021).

Türk Dil Kurumu 2020. Toplumsal Yapı. https://tr.wikipedia.org/wiki/Toplumsal_yap%C4%B1 Erişim Tarihi: 17.11.2020

Türkoğlu, İ. 2013. Yerel yönetimlerin mali özerkliği. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17-18: 26-29.

Varcan, N., Taraktaş, A., Hacıköylü, C. 2013.Yerel yönetimler T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2928, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1885.

Downloads

Published

2022-03-25

How to Cite

SARIOĞLU, M., & IRMAK, E. . (2022). The Place Of Agricultural Memory In Social Life: Küçünlü. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(1), 168–177. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp168-177

Issue

Section

Articles