Investigation of The Effect of Some Cereals Mixing with Different Proportions of Feed Pea (Pisum sativum L.) on Silage Quality


Abstract views: 280 / PDF downloads: 191

Authors

  • Mahmut GÜMÜŞTAŞ Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Siirt
  • Nizamettin TURAN Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Siirt

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp118-130

Keywords:

Legume, quality, mix, silage, cereals

Abstract

This research was carried out to investigate the effect of some cereals on silage quality by mixing them with feed peas (Pisum sativum L.) in different proportions. Aslım-95 (rye), Yeniçeri (oat) and Ozkaynak (feed pea) varieties were used as plant material in the experiment. The research was carried out in Siirt University Faculty of Agriculture Department of Field Crops experimental area in winter in 2019-2020. In the study, silage was obtained from the mixture ratios of 100% oats, 100% rye and 100% feed peas, 75% oats + 25% feed peas, 50% oats + 50% feed peas, 25% oats + 75% feed peas, 75% rye + 25% feed peas, 50% rye + 50% feed peas and 25% rye + 75% feed peas. In the study,  it was determined that average pH value of silages was 4.82, dry matter ratio was 29.48%, crude protein ratio was 10.59%, acid detergent fiber (ADF) ratio was 39.05%, neutral detergent fiber (NDF) ratio was 57.24%, digestible dry matter (DDM) ratio was 58.47%, dry matter intake (DMI) ratio was 2.13% and relative feed value was 97.69. As a result, it was concluded that 75% feed pea + 25% cereal mixture is the mixture that gives the best results in terms of physical and chemical aspects.

References

Akyıldız, R. 1984. Yemler bilgisi laboratuvar kılavuzu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını: 895. Uygulama Kılavuzu, Ankara, 213.

Alçiçek, A., Karaayvaz, B.K. 2002. Çiftçi koşullarında silo yemi yapımında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, TAYEK/TYUAP Toplantısı Bildirileri, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, No: 106: 136-146.

Anonim, 1987. Bewetung von grünfutter, silage und heu. dlg-merkblatt, No.224. DlgVerlang, Frankfurt/M.

Anonim, 1993. Bestimmung des pH-wertes. In die chemischen untersuchungen vonfuttermitteln. teil 18 Silage. Abschnit 18.1 Bestimmung des pH-Wertes. Methodenbuch Bd. III., VDLUFAVerlag, Darmstadt.

Anonim, 2001. Fiğ türleri teknik talimatı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü.

Anonim, 2020a. Serin Iklim Tahılları Teknik Talimat, Ankara. Tarım ve Orman Bakanlığı. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü.

Anonim, 2020b. Siirt Meteoroloji İl Müdürlüğü Verileri, Siirt.

AOAC, 1990. Xanthophylls in dried plant materials and mixed feeds. Method 970.64. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 15th ed., Association of Official Analytical Chemists, Inc. Arlington, VA, USA, 1048-1049.

Ay, İ., Mut, H., 2017. Yaygın fiğ ile yem bezelyesinin arpa ve yulaf ile karışımlarında uygun karışım oranının belirlenmesi, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 55-62.

Aykan, Y., Saruhan, V., 2018. Farklı oranlarda silolanan yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2): 64-70.

Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., 2018. Bazı buğdaygil bitki türlerinin yem kalite değerlerinin belirlenmesi ve biplot analiz yöntemi ile özelliklerarası ilişkilerin değerlendirilmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 27(2): 92-101.

Brogna, N., Pacchioli, M.T., Immovilli, A., Ruozzi, F., Ward, R., Formigoni, A., 2009. The use of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) in the prediction of chemical composition and in vitro neutral detergent fiber (NDF) digestibility of Italian alfalfa hay. Italian Journal of Animal Science, 8(sup2): 271-273.

Bulgurlu, Ş., Ergül, M., 1978. Yemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz metodları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 127, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir, s: 58-76.

Carr, P.M., Martin, G.B., Caton, J.S., Poland, W.W., 1998. Forage and nitrogen yield of barley pea and oat pea ıntercrops. Agronomy Journal, 90(1): 79-84.

Çaçan, E., Kökten, K., Bakoğlu, A., Kaplan, M., Bozkurt, A. 2019. Bazı yem bezelyesi hat ve çeşitlerinin (Pisum arvense L.) ot verimi ve kalitesi açısından değerlendirilmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23(3): 254-262.

Demirel, R., Saruhan, V., Baran, M.S., Andiç, N., Demirel, D.Ş., 2010. Farklı karışım oranlardaki ak üçgül ve arpanın silolanma özelliklerinin tespit edilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20(1): 26-31.

Demirel, G., Pekel, A.Y., Ekiz, B., Biricik, H., Kocabağlı, N., Alp, M., 2013. The effects of barley/triticale silage on performance, carcass characteristics, and meat quality of lambs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 37(6): 727-733.

Dumlu, Z., Tan, M., 2009. Erzurum şartlarında yetişen bazı baklagil yem bitkileri ve karışımlarının silaj değerlerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(2): 15-21.

Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, S., Şehu, A., Saçaklı, P., 2013. Yemler, yem hijyeni ve teknolojisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara.

Filya, İ., 2001. Silaj Teknolojisi, İzmir, Hakan Ofset, 66s.

Gelir, G., Denli, M., 2018. Determination of silage quality characteristics of feed peas (Pisum sativum L.), triticale and mixtures grown in Diyarbakır conditions. Middle East Journal of Science, 4(2): 99-103.

Ghanbari Banjar, A., Lee, H.C., 2003. Intercropped wheat (Triticum aestivum L.) and bean (Vicia faba L.) as a whole crop forage effect of harvest time on forage yield and quality. Grass and Forage Science, 58:28-36.

Göçmen, N., Özaslan Parlak, A., 2017. Yem bezelyesi ile arpa, yulaf ve tritikale karışım oranlarının belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5:119-124.

Görü, N., Seydoşoğlu, S. 2021. Bazı tahılların farklı oranlarda yaygın fiğ (Vicia sativa L.) ile karıştırılarak silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 26-33.

Junior, F., Paulino, V.T., Possenti, R.A., Lucenas, T.L., 2009. Aditives silage of paraisograss. Archivos de zootecnia, 58: 194-222.

Kavut, Y., Geren, H. 2017. Farklı hasat zamanlarının ve karışım oranlarının italyan çimi (Lolium multiflorum L.) + baklagil yembitkisi karışımlarının verim ve bazı silaj kalite özelliklerine etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(2): 115-124.

Konca, Y., Alçiçek, A., Yaylak, E., 2005. Süt sığırcılığı işletmelerinde yapılan silo yemlerinde silaj kalitesinin saptanması. Hayvansal Üretim, 46(2).

Mariotti, M., Masoni, A., Ercoli, L., Arduini, I., 2009. Above and below ground competition between barley, wheat, lupin and vetch in a cereal and legume intercropping system. Grass and Forage Science, 64: 401-412.

Van Dyke, N.J., Anderson, P.M., 2000. Interpreting a forage analysis. Alabama Cooperative Extension, Circular ANR-890.

Öten, M., Kiremitçi, S., Çınar, O. 2016. Bazı yem bitkileri ve karışımlarıyla hazırlanan silajların silaj kalitelerinin farklı yöntemlerle belirlenmesi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26(2): 33-43.

Özyazıcı, M.A., Eliş, S. 2019. Determination of vegetation and soil properties of the flood plain rangeland in the continental climate zone of turkey. Applied Ecology And Environmental Research, 17(6): 15531-15546.

Parlak, M., Özaslan Parlak, A., 2010. Measurement of splash erosion in different cover crops. Turkish Journal of Field Crops, 15 (2): 169-173.

Saruhan, V., Demirel, R., Baran, M.S., Demirel, D.Ş., 2011. Farklı karışım oranlarında hazırlanan lotus bitkisi ve arpanın silaj kalite parametrelerinin saptanması üzerine bir araştırma. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26(1): 40-45.

Sarunaite, L., Deveikyte, I., Kadziuliene, Z., 2010. Intercropping spring wheat with grain legume for increased production in an organic crop rotation. Zewdirbyste–Agriculture, 97: 51-58.

Seydoşoğlu, S., Gelir, G., 2019. Farklı oranlarda karıştırılan mürdümük (Lathrus sativus L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) hâsıllarının silaj özellikleri üzerinde bir araştırma, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 397-406.

Seydoşoğlu, S., 2019. Farklı oranlarda karıştırılan yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) hasıllarının silaj ve yem kalitesine etkisi, Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(3): 297-302.

Sulas, C., Ruda, P., Salis, M., Atzori, A.S., Correddu, F., Cannas, A., Carroni, A.M., 2012. Legume-cereal mixtures ensiling in Sardinia. Options Meiterraneennes, 102: 489-492.

Temel, S., Keskin, B., Yıldız, V., Kır, A.E., 2015. Iğdır ovası taban koşullarında adi fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin kuru ot verimi ve kalite özelliklerinin incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3): 67-76.

Turan, N., Özyazıcı, M.A., Yalçın Tantekin, G. 2015. Siirt ilinde çayır mera alanlarında ve yem bitkilerinden elde edilen kaba yem üretim potansiyeli, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(1): 69-75.

Turan, N., 2019. Macar fiği ile arpa yaş otunun farklı oranlarda karıştırılarak elde edilen silajın kimyasal kompozisyonu ve kalite parametrelerinin belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17): 787-793.

Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2020. Farklı oranlarda karıştırılan yonca, korunga ve italyan çimi hasıllarının silaj ve yem kalitesine etkisinin araştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(3): 526-532.

Turan, N. 2020. Determining the chemical composition and nutrıtıon quality of hungarian vetch silage (Vicia pannonica CRANTZ) mixed with wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) at different rates. Applied Ecology And Environmental Research, 18(2): 2795-2806.

Yavuz, M., 2005. Bazı ruminant yemlerinin nispi yem değeri ve in vitro sindirim değerlerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1): 97-101.

Yıldırım, S., Özaslan Parlak, A., 2016. Tritikale ile bezelye, bakla ve fiğ karışım oranlarının belirlenerek yem verimi ve kalitesine etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1): 77-83.

Yıldırım, F., Turan, N., 2020. Tek yıllık bazı baklagil yem bitkilerinin verim ve verim unsurları ile bazı silaj özelliklerinin belirlenmesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 477-491.

Yurtsever, N. 1984. Deneysel istatistik metodları. Tarım ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları No: 121, Ankara

Published

2022-03-25

How to Cite

GÜMÜŞTAŞ, M. ., & TURAN, N. (2022). Investigation of The Effect of Some Cereals Mixing with Different Proportions of Feed Pea (Pisum sativum L.) on Silage Quality. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(1), 118–130. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp118-130

Issue

Section

Articles