The Effect of Microbial Fertilizer Application on Maize Grown in Different Locations: I. Yield and Yield Components


Abstract views: 36 / PDF downloads: 29

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10813331

Keywords:

Zea mays, kernel yield, microbial fertilizer, location

Abstract

Biofertilizers play an important role in supporting plant nutrients required for sustainable agriculture and the economy, as well as growing healthy products and being environmentally friendly. This study was conducted to determine the effects of five different doses [0 (Control), 50, 100, 150 and 200 ml] of microbial fertilizer containing Azotobacter chrococcum and Azotobacter vinelandii bacteria on the yield and some yield components of two maize cultivars in Bilecik and Eskişehir locations. In the study, plant height, first ear height, ear length, ear diameter and kernel yield were examined. According to the applied microbial fertilizer dose, it was determined that there were significant differences in plant height, first ear height, ear length and kernel yield in the Bilecik location, and in plant height, first ear height, ear diameter and kernel yield in the Eskişehir location. According to the results of this research, the study had variations between plant height 249.00 (G5) - 276.37 (G3) cm, first ear height 71.90 (G5) - 89.37 (G3) cm, ear length 19.35 (G5) - 20.37 (G3) cm, ear diameter 51.23 (G1) - 51.66 (G3) mm and grain yield 1557.16 (G5) - 1692.83 (G4) kg da-1 in the Bilecik location. In the Eskişehir location, varied from plant height 259.51 (G1) to 279.98 (G3) cm, first ear height 75.93 (G5) to 91.90 (G3) cm, ear length 20.42 (G1) to 21.52 (G2) cm, ear diameter 50.92 (G1) to 52.35 (G3) mm and kernel yield 1513.83 (G1) to 1686.00 (G4) kg da-1. In both locations, the highest kernel yield was obtained from G4 (200 ml da-1) and G3 (150 ml da-1) application doses, respectively.

References

Aghanejad, M., Mahfoozi, S., Sharghi, Y., 2015. Effects of late season drought stress on some physiological traits. yield and yield components of wheat genotypes. Biological Forum-An International Journal, 7(1): 1426-1431.

Ahmad, M.F., Saxena, S.K., Sharma, R.R., Singh, S.K., 2004. Effect of azotobacter chroococcum on nutrient uptake in amrapali mango under high density planting. Indian Journal of Horticulture, 61(4): 348-349.

Alori, E.T., Babalola, O.O., 2018. Microbial inoculants for improving crop quality and human health in Africa. Frontiers in Microbiology, 9: 2213.

Anonim., 2023. Türkiye İstatistik Kurumu (https://www.tuik.gov.tr/), (Erişim Tarihi: 10.10.2023).

Ayrancı, R., Sade, B., 2004. Konya ekolojik şartlarında yetiştirilebilecek atdişi melez mısır (Zea mays L. indentata Sturt.) çeşitlerinin belirlenmesi. Bitkisel Araştırma Dergisi, 2(1): 6-14.

Coşkun, Y., Coşkun, A., Koşar, İ., 2014. Bazı at dişi mısır çeşitlerinin Harran ovası ikinci ürün koşullarına adaptasyonu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4): 454-461.

Çakmakçı, R., 2005. Bitki gelişimini teşvik eden Rizobakterilerin tarımda kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (1): 97-107.

Çetin, A., Soylu, S., 2021. Mısırda verim ve verim unsurları yönüyle genotip x çevre interaksiyonunun belirlenmesi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 10(1): 40-56.

Doğan, S., Acıbuca, V., Doğan, Y., 2020. II. Ürün mısır çeşitlerinde organik ve inorganik gübre uygulamasının verim ve kaliteye etkisi ile ekonomik analizi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 6(3): 592-604.

Doğanlar, C., 2018. Farklı lokasyonlarda yetiştirilen bazı melez mısır çeşit adaylarının verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Duvick, D.N., 2005. The contribution of breeding to yield advances in maize (Zea mays L.). Advances in Agronomy, 86: 83-145.

Filiz, Y., Topal, N., 2021. Bazı mısır (Zea mays L. indentata Sturt.) çeşitlerinde hümik asit ve solucan gübresinin bazı verim ve kalite unsurlarına etkileri. Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 4(1): 11-19.

Gül, İ., Akıncı, C., Baytekin, H., 1998. Diyarbakır koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır çeşitlerinde verim ve bazı tarımsal karakterler ile karakterler arasındaki ilişkilerin saptanması. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(3): 31-40.

İdikut, L., Ekinci, M., Gençoğlan, C., 2020. Hibrid mısır çeşitlerinin koçan özellikleri ve tane kalite kriterleri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(2): 142-153.

Kan, A., 2011. Konya koşullarında yetiştirilen sert mısırda (Zea mays L. var. indurata sturt.) organik ve inorganik gübrelerin verim ve bazı agronomik karakterlere etkisi. Bitkisel Araştırma Dergisi, 2: 1-5.

Kapar, H., Öz, A., 2006. Bazı mısır çeşitlerinin orta Karadeniz bölgesinde performanslarının belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 21(2): 147-153.

Kuşvuran, A., Nazlı, R., 2014. Orta Kızılırmak havzası ekolojik koşullarında bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin tane mısır özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24(3): 233-240.

Kökten, K., Akçura, M., 2017. Performances of hybrid dent maize cultivars in Bingöl conditions. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 21(1): 261‐265.

Li, T., Qu, J., Tian, X., Lao, Y., Wei, N., Wang, Y., Hao, Y., Zhang, X., Xue, J., Xu, S., 2020. Identification of ear morphology genes in maize (Zea mays L.) using selective sweeps and association mapping. Frontiers in Genetics, 11: 747.

Llamelo, N., Bulalin, S.P., Pattung, A., Bangyad, S., 2016. Effect of different biofertilizers applied as supplemental foliar spray on the growth and yield of corn (Zea mays L.). Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 4(4): 119-125.

Marngar, E., Dawson, J., 2017. Effect of biofertilizers, levels of nitrogen and zinc on growth and yield of hybrid maize (Zea Mays L.). International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(9): 3614-3622.

Martinez-Toledo, M.V., Gonzalez-Lopez, J., De La Rubia, T., Moreno, J., Ramos-Cormenzana, A., 1988. Grain yield response of zea mays (hybrid AE 703) to Azotobacter chroococcum H23. Biology and Fertility of Soils, 6: 352-353.

Meena, M.D., Tiwari, D.D., Chaudhari, S.K., Biswas, D.R., Narjary, B., Meena, A.L., Meena, R.B., 2013. Effect of biofertilizer and nutrient levels on yield and nutrient uptake by maize (Zea mays L.). Annals of Agri-Bio Research, 18(2): 176-181.

Meng, Q.F., Hou, P., Wu, L., Chen, X.P., Cui, Z.L., Zhang, F.S., 2013. Understanding production potentials and yield gaps ın ıntensive maize production in China. Field Crops Research, 143: 91-97.

Öktem, A., Toprak, A., 2013. Çukurova koşullarında bazı atdişi mısır genotiplerinin verim ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (4): 15-24.

Öztürk, A., Büyükgöz, A., 2021. Trabzon iline ait bazı yerel mısır popülasyonlarının agronomik performansları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(1): 67-80.

Saruhan, V., Şireli, H.D., 2005. Mısır (Zea mays L.) bitkisinde farklı azot dozları ve bitki sıklığının koçan, sap ve yaprak verimlerine etkisi üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2): 45-53.

Shirkhani, A., Nasrolahzadeh, S., 2016. Vermicompost and Azotobacter as an ecological pathway to decrease chemical fertilizers in the Maize, Zea Mays. Biosci Biotechnol Research Communications, 9(3): 382-390.

Sughra, M.G., Simair, A.A., Dahot, M.U., Khaskheli, A.J., 2010. Growth and yield response of Zea mays to different treatments of biofertilizers. Pakistan Journal of Biotechnology, 7(1-2): 109-115.

Şahin, M., Kara, B., 2021. Farklı tane renkli cin mısır popülasyonlarının verim ve koçan özellikleri. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 3(1): 1-4.

Taş, T., 2020. Bazı Atdişi hibrit mısır (Zea mays indentata Sturt) çeşitlerinin tane özellikleri ile tane verimi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2): 222-233.

Torun, M., Koycu, C., 1996. A study on nitrogen requirement of some corn cultivars grown at çarşamba plain. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11: 1-15.

Ünlü, H., 2008. Organik domates yetiştiriciliğinde çiftlik gübresi, mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü kullanımının verim, kalite ve bitki besin maddeleri alımına etkisi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Yardımcı, Ö., 2019. Azot fikse eden asembiyotik bakterilerin mısır tarımında, toprakta ve bitkide besin maddeleri içeriklerine ve bazı agronomik özellikler üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Published

2024-03-26

How to Cite

DAĞ, F. ., MUT, Z. ., & ERBAŞ KÖSE, Özge D. (2024). The Effect of Microbial Fertilizer Application on Maize Grown in Different Locations: I. Yield and Yield Components. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(1), 72–80. https://doi.org/10.5281/zenodo.10813331

Issue

Section

Articles